Sizi Arayalım
Okulumuz hakkında bilgi almak
ister misiniz?

Anaokulu

Okul öncesi eğitim programı Proje yaklaşımı ve PASS Teorisi (Planlama, Dikkat, Eşzamanlı bilişsel işlemler ve Ardıl bilişsel işlemler) temel alınarak hazırlanmıştır.

Çift Dilli Eğitim Programı (Bilingual)

Yönder Okulları anasınıfı, Yönder Okullarının misyonu, felsefesi ve değerleri doğrultusunda; çocukların merak eden, sorgulayan, pozitif bilim bakış açısı ile düşünen, özgün kararlar alan, herkesin “biricik” olma özelliğine saygı göstererek işbirliği yapabilen bireyler olarak gelişmelerini hedefler.
Yönder Okulları eğitim felsefesi;
●    Öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılımını merkeze alır.
●    Öğrenciye gerçek yaşam deneyimleri sunar.
●    Her bir öğrencinin kendi potansiyelini en üst düzeye taşıması için öğrenme ortamlarını kurgular.
Eğitim Modeli
Yönder Okulları anasınıfında Bilingual (çiftdilli) okul öncesi eğitim programı uygulanır. Öğrenciler anadilinden farklı bir dili, zengin ve etkileşimli bir dil ortamında öğrenir.

Bu anasınıflarında öğretmen ve çocukların birbirleriyle etkileşimlerindeki günlük olağan diyalogları anlamlandırma rutinleri ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı aracılar öğrenme ortamlarının vazgeçilmez parçalarıdır.

Sınıf içindeki dil alıştırma etkinliklerinin ve bu etkinlik süreçlerinin önemli bir yönü, iletişime yönelik yapılan ve öğrencilerin diyalog kurma becerilerini destekleyen konuşmaların niteliğinin değerlendirilmesine olanak sağlamasıdır.

Sınıf ortamları, çocukların kendi öğrenme alanının kontrolünü ele alarak potansiyellerini geliştirmelerine, hedefler belirlemelerine, bu hedeflere uygun planlar yapmalarına, planlarını sınıf kaynaklarını kullanarak uygulayabilmelerine ve kendilerini değerlendirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanır. Güvenliği en üst düzeyde ele alarak hazırladığımız otonom sınıf ortamlarımız çocukların ve öğretmenlerin sıcak, olumlu etkileşim içinde oldukları, birbirlerinden ve birbirleriyle öğrendikleri duyarlı sınıf ortamlarıdır. Çocuklarımız onlara kazandırdığımız fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel becerilerin yanı sıra yaşam becerileri ile girdikleri her ortama kolaylıkla uyum sağlayabilir, karşılaştıkları problemleri çözebilir ve kendilerini yönetebilirler.

Eğitim Programı
Yönder Okulları anasınıfında uygulanan etkinlikler çocukların tüm gelişim alanlarında en etkin şekilde desteklenmesi amacına dayanır. Etkinliklerimiz; çocuğun grup içerisindeki dinamikten kopmadan, bireysel farklılıklarının desteklenmesi amacına dayanır.

Okuma-Yazmaya Hazırlık
İlkokula hazırlık çalışmaları kapsamında çocukların günlük yaşantılarının bir parçası haline getirdiğimiz, ses farkındalığı, yazı farkındalığı, sözcük dağarcığı, dinlediğini anlama ya da ifade etme gibi becerileri desteklediğimiz çalışmaların bütünüdür. Çalışmalar, öncelikle çocukların tüm vücutları (büyük motor) ile keşfetmeleri ve ardından ince motorlarını kullanarak okuma yazma becerilerini deneyimlemeleri için planlanır.

Matematik
Çocuklar matematiği modelleri keşfetme, sonuçları tahmin etme, gözlem yapma, ve etkileşimlere dayanarak doğal bir şekilde öğrenirler. Matematiksel bilgi, dramatik oyun, açık hava etkinlikleri, blok, su ve kum oyunları ve diğer ilgili materyallerle etkileşimi ile kazanılır. Oyun-temelli bir yaklaşım sayesinde matematik çocukların günlük yaşamının bir parçası haline getirilir.

GEMS (Great Explorations in Math and Science) materyalleri
Çocuklarımızın fen ve matematik alanında kavram kazanımlarını desteklemek amacıyla GEMS ve benzeri materyalleri bir araç olarak kullanılır. Bu materyalleri kullanırken çocuklarla kurduğumuz diyaloglar, onlardan aldığımız dönütler üzerine kurduğumuz konuşma yapıları büyük önem taşır.

Duyusal Motor ve Manipulatif Etkinlikler
Duyularla öğrenme ve keşfetmenin ön planda tutulduğu çalışmalarla çocukların duyularını aktif olarak kullanması hedeflenir.

Denge-Hareket
Konuşma ve düşünme becerilerine de zemin oluşturan fiziksel gelişim alanı çocuklar için güvenli bir ortam sağlanarak risk almalarına olanak sağlayacak etkinliklerle geliştirilir. Çocuğun yapıp yapamadıklarının da farkında olabileceği ve etrafında ona güvenen ve cesaretlendiren yetişkinlerin olduğu bir ortamda denge hareket etkinliklerini denemesi sağlanır.

Sanat
Çocukların dünyaya daha farklı bir gözle bakmaları için fırsatlar yarattığımız, onlarda kendiliğinden var olan yaratıcı bakış açısının devamlılığını sağladığımız çalışmalardır.

Akıl Oyunları
Okul psikologları liderliğinde yapılan akıl oyunları çalışmaları çocukların bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitici zekâ oyunlarıdır.

Yönder Okulları Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetleri

İlke ve Hedefler
 • Rehberlik hizmetleri kapsamında yapılan her çalışma öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.
 • Öğrencinin kendini tanıma ve daha iyi anlamasına, problemlerine çözüm yolları bulmada kendine yeter bir duruma gelmesine destek verir.
 • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım eder.
 • Her öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve rehberlik hizmetlerini öğrencinin birey olma sürecine katkı verecek şekilde koordine eder.
 • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak anlayış ve işbirliği içinde çalışmasına yönelik bir ortam hazırlanır.
 • Rehberlik programı dinamik bir yapıdadır; öğrencilerin özellikleri ve gelişim ihtiyaçları düzenli ve sistematik olarak değerlendirilir.
 • Yönder Okullarında etkin bir öğretim programı, etkin ve verimli bir rehberlik programını gerektirir. Rehber öğretmenler öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesini sağlayacak çalışmaları planlar ve yürütür. Öğrencinin öğrenme süreçlerinden en etkili biçimde yararlanabilmesi için uygun ortamın oluşturulmasında sınıf öğretmeni/alan öğretmenleri ile birlikte kilit rol oynar.
 • Rehberlik hizmetlerinde, "süreklilik", "gönüllülük", ve psikolojik danışma ilişkilerinde "gizlilik" esastır. 
 • Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülür.

Yönder Okulları PDR Hizmet Alanları


Yönder Okulları Rehberlik Hizmetlerinde Çok Yönlü İlişkiler Sistemi


Yönder Okullarındaki Hizmet Akışı, Görevler Ve Amaçlar

Öğretmen
 • Ne Yapar?
 • Ders ve etkinlikler yoluyla öğrenciye bilgi ve beceri kazandırır.
 • Amacı Nedir?
 • Öğrencinin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor becerilerini geliştirmek.
Rehber Öğretmen
 • Ne Yapar?
 • Psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini geliştirir.
 • Amacı Nedir?
 • Öğrencinin, kişisel, eğitsel, sosyal ve mesleki gelişimini desteklemek.
Eğitim Lideri
 • Ne Yapar?
 • Okuldaki tüm etkinliklerin organize edilmesini ve yürütülmesini gerçekleştirmek.
 • Amacı Nedir?
 • Okulun öğrencinin bütünsel gelişimi için uygun bir ortam olmasını sağlamak.

Sonal Hedef
Öğrencinin akademik yönden başarılı, gerekli yaşam donanımlarına sahip tüm potansiyelini kullanan mutlu ve uyumlu bir birey olmasını desteklemek.

Okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim açısından hangi hedefleri esas almalıdır?

Kişisel

 • Çocuğun kendini kabul
 • Özgüvenini geliştirme
 • Benlik kavramını oluşturma
 • Sosyalleşmeyi sağlama
 • Temel alışkanlıklar (Özbakım-Sorumluluk alma vb.)
Eğitsel

 • Okula uyum
 • İlköğretime hazır olma
 • Okul sevgisi
 • Merak (öğrenme ve keşfetmeye güdülenme)

Mesleki

 • Bu dönem mesleki gelişim sürecinin başlangıcı sayılır.

Okul Öncesi Döneme ait Gelişim Görevleri:
 • Olgunlaşmaya bağlı olarak dil ve ifade yeterliliğini geliştirme
 • Öz-bakım becerilerini geliştirme
 • Erken okur-yazarlık becerilerinin gelişimi, el-göz koordinasyonunu sağlama
 • Cinsel kimlik kazanımı
 • Anne-babayı model alarak; akranları ve öğretmenleri ile ilişkiler kurma, onlara yönelik duyguların farkında olma
 • Sevmeyi, sevilmeyi ve sevgiyi paylaşma ve ifade etme yollarını öğrenme
 • Toplumsal kuralları ve rolleri öğrenmeye başlama

Farklılıklarımız

Okullarımızda “güvenlik”, “sağlık” ve “eğitim” her şeyden önce gelmektedir.

Üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği” bölümlerinden mezun öğretmenlerle çalışılmaktadır.

Yemek listelerimiz çocukların yaş özelliklerine uygun ve günlük alınması gereken kalori miktarlarını karşılamasına özen gösterilerek hazırlanmaktadır.

Güvenlik ve temizliğe özel bir önem verilmektedir.

Uzman ekip tarafından seçilen oyuncaklar ve eğitim materyalleri ile öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını desteklenmektedir.

Öğretmenlerimizin sınıflarında uygulayacakları aylık, haftalık ve günlük eğitim planları, Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Akademisi uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.

Çocukların gelişimi ile ilgili bilimsel ölçütlere dayalı gerçekçi geribildirimler verilmektedir. Böylece anne - babaya çocuğunu daha gerçekçi tanıma olanağını ve çocuğunun gelişimine daha bilinçli katkıda bulunma fırsatı sunulmaktadır.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin okul öncesi eğitim için yeniliklerini ve gelişmeleri izlenilmekte ve uygun olanlar okullarımızca uygulanmaktadır.

Velilerle İletişim

Okul – Aile iletişimi ve iş birliği öğrencinin akademik ve sosyal gelişim süreçlerinde önem taşımaktadır. Velilerimizle yüz yüze görüşmeler, mail yoluyla ve telefonla sürdürülen iletişim yıl boyunca teması sürekli tutar. Bu şekilde öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal süreçleri, gelişimleri veliler ile paylaşılır.

Veli Toplantıları: Her yıl sene başında yapılan uyum ve tanışma toplantısı, 1. Ve 2. Yarı dönemlerde yapılan bireysel veli toplantıları ile öğrenciler hakkında detaylı bilgilendirme ve paylaşımlar yapılmaktadır. Veli Seminerleri: Okul kurucularımız Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psikolog Süleyman Hecebil tarafından yıl içerisinde yüz yüze veya uzaktan, farklı konu başlıklarında seminerler verilmektedir.

Rehberlik Bültenleri: Velilerimize çeşitli konularda bilgi vermek ve öneri sunmak için hazırlanan rehberlik bültenleri her ayın sonunda K12 üzerinden paylaşılmaktadır.

K12 Net Veli İletişim Sistemi: Yıl içerisinde yapılan tüm bilgilendirmeler ve duyurular, akademik takip süreçleri, ödevlendirmeler bu sistem üzerinden velilerimizle ve öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Yemek Listeleri: Çocukların bir günde alması gereken kalori miktarları göz önünde bulundurularak hazırlanan yemek listeleri her ayın ilk günü velilerimiz ile k12 üzerinden paylaşılmaktadır.