Sizi Arayalım
Okulumuz hakkında bilgi almak
ister misiniz?

Ortaokul

Okulumuz, MEB’e bağlı ulusal bir Türk Okulu ve aynı zamanda IB PYP müfredat çerçevelerini esas almış ve MEB - PYP müfredatlarını akademik kaynak olarak kabul etmiş özel bir okuldur.

Eğitim Programımız

Yönder Okulları, MEB’e bağlı ulusal bir Türk Okuludur.
 Yönder Okullarında  MEB programlarına uygun çalışmalar yapılır. Programın amacı keyifli ve kalıcı öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin öğrenme sürecinin en önemli aktörü olarak rol almasını sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilere; "İlgi uyandıran, dikkat çeken, merak ettiren, araştırma ve öğrenme heyecanı ortaya çıkaran, motivasyonunun sürekliliğini sağlayan, öğrenme sorumluluğunun üstlenilmesini kolaylaştıran ve mümkün kılan özellikte" öğrenme yaşantıları hazırlanmaktadır. Bu nedenle her bir ders saati; etkinliği, materyali ve teknolojik araç- gereçleri ile bir ekip çalışmasının ürünü olarak görülür.
 Temel ders grupları ile genel, geleneksel bir bilgi temeli kazandırırken bu bilgiyi iletmek için kullanılan pedagojik araçlar öğrencilerin dersler arasındaki ilişkileri daha iyi görebilmelerini sağlar. Bu amaçla;
•    Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme alışkanlığı ve kapasitesi,
•    Hızla değişen gerçeklere uyum sağlayabilme yeteneği,
•    Problem çözme ve uygulama becerileri; zihinsel alanda özen ve seçicilik,
•    Bireysel olarak ve başkalarıyla birlikte hareket etme yeteneği ve özgüven,
•    Küresel sorunlar konusunda bilinçlenme ve sorumlu bir şekilde hareket etme isteği,
•    Ülke sınırlarını aşan bir etkili iletişim yeteneği,
•    Başkalarına karşı saygı ve benzerlikleri ve farklılıkları anlama becerisi kazandırmak temel hedeflerdir.

Yönder Okulları, tüm öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlamayı amaçlar.
 
Bu kapsamda temellendirilen Yönder Eğitim Programı, aşağıdaki çalışmalarla öğrencilerimizi sınavlara hazırlar:
 
•    Akademik hazırlık (Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce, İspanyolca, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri)
•    Psikolojik hazırlık (Sınav kaygısı, özgüven, heyecan vb.)
•    Öğrenme stratejileri
•    Zaman yönetimi
•    Hızlı okuma
•    Test teknikleri
•    Deneme sınavları
•    Öğrenme eksiklikleri tamamlama
 
Hafta içi ve hafta sonu etüt saatleri ile tamamlama ve pekiştirme çalışmaları ise düzenli olarak sürdürülür.
 
Öğrencilerimiz, öğretim yılı süresince;

 
•    Hazırbulunuşluk Sınavı
•    Okulistik Deneme Sınavları
•    Genel Değerlendirme Sınavı
•    Yılsonu Olgunluk Sınavı ile sınav provası yapar.
 
Öğrencilerimizin girdikleri tüm sınavlar, sonuçları doğrultusunda ölçme değerlendirme uzmanları tarafından analiz edilir ve raporlaştırılır. Bu raporlar, eğitim lideri, eğitim lideri yardımcısı, branş öğretmenleri, program geliştirme uzmanı ve psikolojik danışman ile paylaşılır.

Ayrıca her bir öğrencimiz için özel hazırlanan sınav karneleri, hem öğrencilerimizle hem de velilerimizle paylaşılır. Öğrencilerimizde çıkan eksik kazanımlar doğrultusunda özel tamamlama programları hazırlanır. Bu programlar kapsamında bireysel ya da küçük gruplar halinde etüt çalışmaları yapılır.

Yabancı Dil Programımız

Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan “The Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR) (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nı) oluşturmuştur.

CEF tüm Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretiminde ortak kriterleri, yaşam boyu öğrenme bilincini ve ortak bir bakış açısını sağlamayı mümkün kılar. Aynı zamanda dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlamaktadır. CEF dil kazanımları paralelinde, etkinlik bazlı eğitim anlayışını benimsemektedir.

Yönder Okulları olarak, İngilizce eğitimimiz CEF’e bağlı olarak yürütülür. Bu sebeple seçtiğimiz İngilizce kitapları, uyguladığımız İngilizce öğretim metodları , müfredatımız ve tüm aktivitelerimiz bu programa uygun seçilmiştir ve öğrencilerimizin kendilerine uluslararası standartlarda bir temel oluşturmalarını sağlayacaktır.

1-4. sınıf seviyelerinde CEF kriterleri doğrultusunda öğrencilerimizle portfolyo çalışmaları uygulayıp, öğrencilerimizin ailelerine sunum yapmaları hedeflenmektedir. 5. sınıftan mezun olan bir öğrenci, kısa ve basit metinleri okuyabilir, anlayabilir; kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, günlük konuşmada, seyahatte, alışverişte ya da restoran gibi yerlerde kısa diyalogları rahatlıkla kurabilir (A2).

5-8. sınıf seviyelerinde ise amacımız, öğrencilerimizi elde ettikleri alt yapı ile CEF kriterleri doğrultusunda güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma, sunumları ve çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir, öğrendiği dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir doğallıkla iletişim kurabilir, ilgi alanına giren konularla ilgili bilgi verebilir ve anlaşılır metinler yazabilir duruma getirmektir. Güncel konulardaki tartışmalarda; görüşlerini açıklayıp, belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak düşündüklerini ifade edebilmeleri ve durumla ilgili sebepler ileri sürüp, çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilmeleri öğrencilerimizden beklenen kazanımlardır. Makale, öykü, biyografi ve röportajlar kullanarak aktif okuma yöntemleri uygulama, okuduklarından notlar çıkarabilme, kitap analizi yapabilme, yaratıcı ve etkili bir sunum hazırlama ve topluluk önünde sunumunu yapabilme gibi konular programın ana amaçlarındandır.

Tüm bu bilgi ve becerilerle gelişen öğrencilerimizin Avrupa Birliği standartları çerçevesinde 8. Sınıflarımızdan mezun olan öğrencilerimizin Common European Framework (CEF) B2 düzeyinde olmalarını hedeflemekteyiz.

Globalleşen dünyamızda İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilmenin de önemi göz önünde bulundurularak ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi okulumuzda gerçekleştirilmektedir.

Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç çalışma dilinden biridir. Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir ve Almanca dil bilgisi yükseköğrenim olanaklarının tüm yelpazesinden yararlanmayı mümkün kılmaktadır. Almanca eğitiminde 8. sınıfın sonunda öğrencilerin Almanca seviyelerinin Goethe Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmekte olan ‘’Fit in Deutsch’’ sınavı ile ölçülmesi planlanmaktadır.

İngilizce dersleri ilkokul grubunda 12 saat olarak planlanır. Bu dersler kendi içinde 9 saat main course, 3 saat skılls olarak ayrılır. Ortaokulda 5. Sınıf;15 saat (12+3), 6. Sınıf ; 12 saat (9+3), 7 ve 8. Sınıf 10 saat (7+3)olarak İngilizce dersleri planlanır.

Ayrıca ilkokul 1. Sınıftan itibaren tüm seviyelerde 4 saat İkinci dil dersleri sürdürülür.

Entegre Dersler, İlkokul seviyelerinde Hayat Bilgisi, Matematik ve Fen bilimleri dersleri haftada birer saat İngilizce olarak ele alınır. Sınıf öğretmeninin planlaması içerisinde kalacak şekilde öğrenilen konu/ kazanımlar İngilizce oyunlar, etkinlikler ile tekrar ele alınır ve İngilizcenin günlük yaşamla ilişkilendirilmesine katkı sağlanır.

Disiplin Anlayışımız

YÖNDER Okullarında disiplin; hakların, özgürlüklerin, kuralların ve sorumlulukların net bir biçimde tanımlandığı ve korunduğu sistemdir.

Okulumuzda eğitim sürecindeki her bireyin (öğrenci, öğretmen, yönetici) hakları ve özgürlükleri disiplin anlayışımızın güvencesindedir. Haklar ve özgürlükler, sorumluluklarla bir tahterevallinin iki tarafı gibidir. Sorumluluğun olmadığı, alınmadığı bir ortamda hak ve özgürlüklerden söz etmek olanaksızdır.

YÖNDER Okulları’nda her disiplin konusu olabilecek öğrenci davranışı bir “imdat” çağrısı olarak yorumlanır. Her bir disiplin konusu içine giren öğrenci davranışı da haklar özgürlükler ile sorumluluklar ekseninde değerlendirilir. YÖNDER Okulları’nın kuralları, tehdit edici değil koruyucu ve geliştirici sınırlarla belirlenir.

Koruyucu ve geliştirici sınırlar, öğrencinin büyüme ve gelişme sürecinde (merdiven çıkarken) bir merdivenin tırabzanları gibi tutunabileceği sınırlardır. Disiplin anlayışımızda “etkili iletişim” ve “olumluyu vurgulamak” en temel araçlarımızdır. Disiplin sorunlarında temel amaç, öğrencinin dikkatini cezaya değil kazanımlara ve davranış hakkında düşünmeye yönlendirmektir.

Yönder Okulları PDR Hizmetleri

İlke ve Hedefler
 • Rehberlik hizmetleri kapsamında yapılan her çalışma öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.
 • Öğrencinin kendini tanıma ve daha iyi anlamasına, problemlerine çözüm yolları bulmada kendine yeter bir duruma gelmesine destek verir.
 • Öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım eder.
 • Her öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve rehberlik hizmetlerini öğrencinin birey olma sürecine katkı verecek şekilde koordine eder.
 • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak anlayış ve işbirliği içinde çalışmasına yönelik bir ortam hazırlanır.
 • Rehberlik programı dinamik bir yapıdadır; öğrencilerin özellikleri ve gelişim ihtiyaçları düzenli ve sistematik olarak değerlendirilir.
 • Yönder Okullarında etkin bir öğretim programı, etkin ve verimli bir rehberlik programını gerektirir. Rehber öğretmenler öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesini sağlayacak çalışmaları planlar ve yürütür. Öğrencinin öğrenme süreçlerinden en etkili biçimde yararlanabilmesi için uygun ortamın oluşturulmasında sınıf öğretmeni/alan öğretmenleri ile birlikte kilit rol oynar.
 • Rehberlik hizmetlerinde, "süreklilik", "gönüllülük", ve psikolojik danışma ilişkilerinde "gizlilik" esastır.
 • Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülür.

Yönder Okulları PDR Hizmet AlanlarıYönder Okulları Rehberlik Hizmetlerinde Çok Yönlü İlişkiler Sistemi

Yönder Okullarındaki Hizmet Akışı, Görevler Ve Amaçlar

Öğretmen
 • Ne Yapar?
 • Ders ve etkinlikler yoluyla öğrenciye bilgi ve beceri kazandırır.
 • Amacı Nedir?
 • Öğrencinin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor becerilerini geliştirmek.
Rehber Öğretmen
 • Ne Yapar?
 • Psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini geliştirir.
 • Amacı Nedir?
 • Öğrencinin, kişisel, eğitsel, sosyal ve mesleki gelişimini desteklemek.
Eğitim Lideri
 • Ne Yapar?
 • Okuldaki tüm etkinliklerin organize edilmesini ve yürütülmesini gerçekleştirmek.
 • Amacı Nedir?
 • Okulun öğrencinin bütünsel gelişimi için uygun bir ortam olmasını sağlamak.

Sonal Hedef
Öğrencinin akademik yönden başarılı, gerekli yaşam donanımlarına sahip tüm potansiyelini kullanan mutlu ve uyumlu bir birey olmasını desteklemek.

İlköğretim'in II. döneminde rehberlik hizmetleri kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim açısından hangi hedefleri esas almalıdır?

5-6-7.KADEME

Kişisel

 • Bireyin kendini tanıma çalışmaları
 • Ergen bir birey olarak kabul görme, önemsenme, sevilme
 • Bir grup içinde “birlikte” olma duygusunun gelişimi
 • Akran ilişkilerinin gelişimi
 • Gizil güçlerini geliştirme

Mesleki

 • Mesleki planlarını oluşturma; meslek alternatiflerini belirleme ve değerlendirme çalışmaları
 • İlgi ve yeteneklerinin farkında olma
 • Nitelikleri ve güçlü yönleri konusunda bilinçlenme
 • LGS sınav yapısını tanıma çalışmaları (8. sınıflara yönelik)
 • Bir sonraki adım olan lise için okulları tanıma çalışmaları (8. sınıflara yönelik)
 • Mesleki planlarını oluşturma ve güncelleme (8. sınıflara yönelik)
Eğitsel

 • Uyum ve oryantasyon çalışmaları
 • Okula ilgi ve motivasyon çalışmaları
 • Akademik benlik gelişimi çalışmaları
 • İç görü geliştirme çalışmaları
 • Çalışma alışkanlıklarının kazandırılması
 • Hazzı erteleme becerisinin kazandırılması
 • Eğitsel hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaşmak için sistemli çalışmalar yürütmesine destek verme
 • Aile ile birlikte hedef belirleme çalışmaları (“Hedef var, anlam var” ilkesinin gelişimine destek verme)
 • Hedefe bağlı motivasyon çalışmaları, başarı inancına yönelik çalışmalar (8. sınıflara yönelik)
 • Okula ilgi ve motivasyon çalışmaları (8. sınıflara yönelik)


Velilerle İletişim

Okul – Aile iletişimi ve iş birliği öğrencinin akademik ve sosyal gelişim süreçlerinde önem taşımaktadır. Velilerimizle yüz yüze görüşmeler, mail yoluyla ve telefonla sürdürülen iletişim yıl boyunca teması sürekli tutar. Bu şekilde öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal süreçleri, gelişimleri veliler ile paylaşılır.

Veli Toplantıları: Her yıl sene başında yapılan uyum ve tanışma toplantısı, 1. Ve 2. Yarı dönemlerde yapılan bireysel veli toplantıları ile öğrenciler hakkında detaylı bilgilendirme ve paylaşımlar yapılmaktadır. Veli Seminerleri: Okul kurucularımız Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psikolog Süleyman Hecebil tarafından yıl içerisinde yüz yüze veya uzaktan, farklı konu başlıklarında seminerler verilmektedir.

Rehberlik Bültenleri: Velilerimize çeşitli konularda bilgi vermek ve öneri sunmak için hazırlanan rehberlik bültenleri her ayın sonunda K12 üzerinden paylaşılmaktadır.

K12 Net Veli İletişim Sistemi: Yıl içerisinde yapılan tüm bilgilendirmeler ve duyurular, akademik takip süreçleri, ödevlendirmeler bu sistem üzerinden velilerimizle ve öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Yemek Listeleri: Çocukların bir günde alması gereken kalori miktarları göz önünde bulundurularak hazırlanan yemek listeleri her ayın ilk günü velilerimiz ile k12 üzerinden paylaşılmaktadır.